Job offersFreelancersCompaniesPricing#nojudgement

Contact

Interview process has ended

EMA – Development and Mobility Agency

Project Manager – Digital Talents Programme

CityBratislava

FormFull-time

Salaryfrom 3600 €

TypeTPP / Invoice

Level

Added13.03.2023

EMA – Development and Mobility Agency je mimovládna organizácia aktívna v oblasti študentskej a pracovnej mobility a medzinárodnej rozvojovej pomoci. Projekty na ktorých EMA pracuje, sú zamerané na zahraničnú študentskú a pracovnú mobilitu prioritne v sektore IKT. Projekty EMA sú financované Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR cez rozvojovú pomoc SlovakAid, Európskou komisiou a U.S. Department of State.

Job description

Informácie o projekte
Cieľom programu ´Digitálne talenty´ je pracovná mobilita medzi Slovenskom a Ukrajinou/Moldavskom v sektore informačných a komunikačných technológií a podpora rozvoja vzájomnej spolupráce. Projekt trvá 36 mesiacov a realizuje sa v partnerstve s vládnymi inštitúciami MZVaEZ SR, MIRRI SR, Digitálnou koalíciou SR, akademickou sférou a súkromným IKT sektorom – spoločnosťami ESET, ORANGE, IBM, Soitron.

Náplň práce a zodpovednosti
Pod vedením riaditeľa EMA a v spolupráci s finančným manažérom bude Project Manager – Digital Talents Programme zodpovedať za:

 1. riadenie programu ´Digitálne talenty´ a koordináciu projektového tímu EMA,
 2. plánovanie, prípravu a realizáciu aktivít programu na Slovensku, Ukrajine a v Moldavsku,
 3. koordinácia a monitoring aktivít, ktoré v projekte realizujú projektoví partneri na Slovensku, Ukrajine a v Moldavsku,
 4. monitoring a plynulé čerpanie finančných prostriedkov projektu v súlade s projektovými aktivitami, rozpočtom projektu a v súlade s finančnými a administratívnymi pravidlami donora,
 5. koordináciu a realizáciu informačných seminárov (pred-odchodovej, po-príchodovej orientácie) pre účastníkov programu mobility,
 6. koordináciu a realizáciu aktivít súvisiacich s náborom, prihlásením sa do programu a výberového procesu; kontrolu a skríning zaslaných žiadosti, posúdenie či kandidáti spĺňajú kritéria pre zaradenie do programu, koordináciu asistencie pri zabezpečení príchodu talentov na Slovensko,
 7. výber dodávateľov a koordináciu realizácie jazykových a odborných kurzov po príchode na Slovensko,
 8. prípravu komunikačných a informačných materiálov a PR výstupov projektu, koordináciu informačnej kampane v spolupráci s PR agentúrou,
 9. podporu slovenských zamestnávateľov pri mentoringu účastníkov programu mobility na pracovisku,
 10. prípravu obsahových správ v spolupráci s projektovým tímom a projektovými partnermi,
 11. analýzu a spracovanie informácií súvisiacich s témami zahraničnej študentskej a pracovnej mobility,
 12. v koordinácii s riaditeľom EMA a finančným manažérom komunikácia s donorom a orgánmi auditu,
 13. v koordinácii s riaditeľom EMA zastupovanie organizácie na národných a medzinárodných podujatiach a konferenciách,
 14. realizácia služobných ciest na Slovensku a v zahraničí,
 15. iné aktivity vyplývajúce z povahy pracovnej pozície.

Requirements

Vzdelanie a skúsenosti:

 1. vysokoškolské vzdelanie, prednostne v oblasti spoločenských vied, medzinárodných vzťahov, ekonómie, a riadenia procesov alebo alternatívnej kombinácie relevantných školení a skúseností v oblasti riadenia a implementácie projektov,
 2. minimálne 5 a viac rokov skúseností s realizáciou medzinárodných projektov,
 3. minimálne 3 a viac rokov riadiacej praxe a skúseností na podobnej pozícii,
 4. realizácia projektov v oblasti študentskej/pracovnej mobility a/alebo medzinárodného rozvoja výhodou,
 5. skúsenosti s náborom, výberom a skríningom uchádzačov o zamestnanie (ideálne na IKT pozície) výhodou,
 6. skúsenosti s prípravou a realizáciou seminárov a školení. Znalosť neziskového prostredia a skúsenosti v oblasti ľudských zdrojov výhodou,
 7. pokročilá úroveň počítačovej gramotnosti, pokročilá znalosť aplikácií MS Office (MS Excel, MS Word), emailové a komunikačné platformy (MS Teams, Webex, Zoom),
 8. schopnosť komunikovať slovom a písmom v anglickom jazyku – úroveň C1.

Osobnostné predpoklady a zručnosti:

 1. logické a analytické uvažovanie,
 2. zmysel pre detail, dobrý time manažment a organizácia práce,
 3. doručovanie výsledkov v stanovených termínoch,
 4. aktívny a iniciatívny prístup, osobné nasadenie,
 5. schopnosť analyzovať a riešiť problémy; výborné organizačné a komunikačné schopnosti.

We offer

 • prácu v dynamicky sa rozvíjajúcej organizácii a spoluprácu so skúseným projektovým tímom,
 • možnosť získať skúsenosti s finančným riadením projektov financovaných rôznymi donormi,
 • príjemné kancelárske priestory,
 • možnosť flexibilného pracovného času a v prípade potreby možnosť práce z domu vo vybrané dni v pracovnom týždni na základe dohody.

Magazine articles

Show all articles