Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

Ostatné

GDPR 🇨🇿

Tomáš Nagy, 30.1.2023

Ochrana osobních údajů je pro nás ve společnosti pretlak s. r. o. nesmírně důležitá. Zpracovávání osobních údajů realizujeme plně v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (dále v textu i „Nařízení“ nebo GDPR“), jakož i se zákonem č.j. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů (dále také „Zákon“ nebo „zákon o ochraně osobních údajů“).

V souladu se zásadou transparentnosti vyjádřenou v čl. 5 Nařízení jsme pro vás definovali jasná pravidla, která stanoví podmínky zpracování osobních údajů.


Provozovatel

Provozovatelem osobních údajů je společnost pretlak s. r. o., se sídlem Lazovná 236/5, 974 01 Banská Bystrica, IČ: 52 310 965, zapsaná v Obchodním rejstříku Okresního soudu Banská Bystrica, oddíl: Sro, vložka číslo: 36285/S.

Kontaktní e-mail: [email protected]

Samostatnými provozovateli jsou také naši obchodní partneři, kteří jsou inzerenty pracovních nabídek na tomto portálu.

Tyto zásady zpracování osobních údajů se vztahují na:

  • 1. osoby, které reagují na pracovní nabídky zveřejněné na webové stránce pretlak.com,
  • 2. osoby, kterým pomáháme s hledáním zaměstnání, například prostřednictvím zveřejnění životopisu po zaregistrování se na naší webové stránce,
  • 3. uživatele webové stránky pretlak.com,
  • 4. zástupce našich klientů a obchodních partnerů,
  • 5. osoby, jejichž osobní údaje využíváme k našim marketingovým aktivitám.

Níže uvedená pravidla zpracování osobních údajů popisují kategorie osobních údajů, které zpracováváme, účely a právní základy, které jsou podmínkou zákonnosti zpracování osobních údajů, okruhy osob, lhůty uchovávání, jakož i všechny další nezbytné informace v souladu s čl. 13 a 14 Nařízení.

Důležité informace:

Osobní údaje o vás můžeme shromažďovat několika způsoby. Například prostřednictvím naší webové stránky – použitím kontaktního formuláře, zaregistrováním soukromého účtu fyzické osoby, nahráním životopisu do naší databáze, zaregistrováním soukromého účtu právnické osoby, jejímž jménem jednáte; prostřednictvím smlouvy, pokud jste naším obchodním partnerem, nebo jiným způsobem uvedeným níže.

V závislosti na povaze vztahu s vámi, konkrétním účelem a právním základem můžeme shromažďovat vybrané osobní údaje, jejichž rozsah odpovídá těmto skutečnostem.

1. Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím kontaktního formuláře „Mám zájem“, kterým uchazeč o zaměstnání reaguje na konkrétní pracovní nabídku

Mezi základní služby poskytované Provozovatelem patří možnost prostřednictvím naší webové stránky reagovat na konkrétní pracovní nabídky zveřejněné našimi obchodními partnery. To zájemce zrealizuje prostřednictvím tlačítka „Mám zájem“ a následným vyplněním kontaktního formuláře.

Při tomto způsobu zpracování vašich osobních údajů dochází ke zpracování vašeho jména, příjmení, e-mailové adresy a dalších údajů, které v kontaktním formuláři uvedete a které mohou mít povahu osobních údajů. Vzhledem k tomu, že přílohou předmětné zprávy může být váš životopis, motivační dopis nebo jiný dokument, může docházet ke zpracování osobních údajů v rozsahu uvedeném v těchto dokumentech.

Společnost pretlak s. r. o. doporučuje uchazečům o zaměstnání jako dotčeným osobám, aby životopisy a ostatní dokumenty zasílané našim obchodním partnerům (inzerentům pracovní nabídky) prostřednictvím naší webové stránky obsahovaly pouze osobní údaje v rozsahu profesního životopisu, resp. v rozsahu, který inzerent pracovní nabídky výslovně vyžaduje. Zasílání osobních údajů ve větším rozsahu nemusí být v souladu se zamýšleným účelem, a tím ani se zásadou minimalizace údajů vyjádřenou v čl. 5 Nařízení.

Odpovědi zaslané uchazečem prostřednictvím kontaktního formuláře inzerentovi pracovní nabídky jsou také zpracovávány společností pretlak s. r. o., a to výlučně za účelem poskytnutí technické pomoci – zpětného kontaktování uchazeče v případě, že inzerentovi nebyly údaje (např. životopis) řádně doručeny, například z technických příčin, nebo je příslušný software vyhodnotil jako nevyžádanou poštu (SPAM). Zároveň tuto službu může pretlak s. r. o. poskytnout inzerentovi i přímo bez kontaktování dotčené osoby, a toprostřednictvím zálohy ze svého serveru.

Za výše uvedeným účelem společnost pretlak s. r. o. zpracovává vaše osobní údaje v rozsahu zaslaném konkrétnímu inzerentovi, a to po dobu tří měsíců. Po uplynutí této doby uvedenou technickou podporu nebude možné poskytnout, jelikož předmětné osobní údaje budou z naší databáze trvale odstraněny.

Pokud patříte mezi uživatele registrované na našem portálu, zpracováváme vaše údaje po dobu osmnácti měsíců nebo do odvolání souhlasu.

Dobu tří, resp. osmnácti měsíců považujeme vzhledem ke konkrétnímu účelu za přiměřenou, přičemž vycházíme z námi dosud nabytých zkušeností. Během této doby není předpoklad, že se zásadním způsobem změní vaše odborné a kvalifikační předpoklady, schopnosti a zkušenosti nebo že dojde k takové změně vašich kontaktních údajů, která nám znemožní vaše zpětné kontaktování.

Zpracování osobních údajů může trvat i kratší dobu než tři, resp. osmnáct měsíců. A to v případě, kdy jako dotčená osoba odvoláte svůj souhlas s jejich zpracováním. Souhlas můžete odvolat elektronicky na e-mailové adrese [email protected], písemně na adrese sídla provozovatele, nebo prostřednictvím naší webové stránky ve vašem soukromém profilu, pokud jste registrovaným uživatelem.

Pokud jde o zpracování osobních údajů našimi obchodními partnery, na jejichž pracovní nabídku reagujete a kteří ve vztahu k vám jako dotčeným osobám vystupují v pozici samostatného provozovatele, uvádíme, že tyto podmínky zpracování vašich údajů upravují samostatně, nezávisle na nás.

Obecně však platí zásada, že vaší reakcí na konkrétní pracovní nabídku vstupujete do tzv.předsmluvních vztahů (provádíte úkony směřující k uzavření pracovní smlouvy nebo některé z dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr) s inzerentem pracovní nabídky, přičemž takto poskytnuté údaje lze zpracovávat v nezbytném rozsahu a na nezbytně nutnou dobu i bez vašeho souhlasu. Pokud si přejete, aby vaši žádost o zaměstnání, resp. životopis náš obchodní partner zpracovával po delší dobu, například za účelem zaevidování do své databáze uchazečů o zaměstnání, budete mu muset za tímto účelem poskytnout váš souhlas.

Účelem zpracování osobních údajů našimi obchodními partnery inzerujícími na naší webstránce je obsazení volného pracovního místa vhodným kandidátem (zaměstnancem), nebo zařazení vašeho životopisu do jejich databáze uchazečů o zaměstnání.

2. Osobní údaje poskytnuté prostřednictvím životopisu, zařazením do databáze životopisů

Další ze služeb, kterou vám jako zájemcům o práci poskytujeme a při které dochází ke zpracování osobních údajů, je možnost zařadit váš životopis, motivační dopis, příp. i další dokumenty související s předmětným účelem, do naší databáze uchazečů o zaměstnání, resp.do naší databáze životopisů.

Tuto službu můžete využít elektronicky prostřednictvím naší webové stránky. Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů je v tomto případě váš souhlas.

Provozovatelem osobních údajů zpracovávaných ve smyslu tohoto bodu je společnost pretlak s. r. o. Může jím být i inzerent pracovní nabídky, náš obchodní partner, kterému mohou být vaše osobní údaje poskytnuty v případě, že nás o to požádá z důvodu, že obsazuje pracovní pozici, která odpovídá vašim odborným znalostem a pracovním zkušenostem. Seznam obchodních partnerů, kterým mohou být vaše osobní údaje zpřístupněny, je dostupný zde.

Účelem zpracování vašich údajů je poskytnutí pomoci vám, jako zájemcům o práci, najít si vhodné zaměstnání, a to tak, že naše společnost může poskytnout nebo zpřístupnit vaše osobní údaje našim obchodním partnerům (potenciálním zaměstnavatelům), kteří se tak stanou samostatným provozovatelem vašich osobních údajů a jsou povinni (každý zvlášť), plnit povinnosti, vyplývající jim z Nařízení, vůči vám jako dotčeným osobám.

Zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel je podmíněno vaším souhlasem. Doba, na kterou se souhlas uděluje, je obecně osmnáct měsíců. I v tomto případě platí, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat. Odvolat souhlas můžete elektronicky na e-mailové adrese [email protected], písemně na adrese sídla provozovatele.

3. Osobní údaje zpřístupněné/zveřejněné prostřednictvím vašeho osobního účtu freelancera

Mezi další služby, které vám poskytujeme, patří možnost vytvořit si svůj profesní životopis a zveřejnit/zpřístupnit jej prostřednictvím vašeho osobního profilu našim obchodním partnerům a veřejnosti (tj. návštěvníkům naší webové stránky). Svůj životopis vytvoříte prostřednictvím on-line formuláře vyplněného na naší webstránce.

Na naší webstránce budete mít tedy zveřejněny údaje v rozsahu profesního životopisu (rozsah si zvolíte sami) v anonymizované podobě, tj. bez uvedení vašeho jména či kontaktních údajů. V tomto momentě vás proto ještě návštěvník naší webové stránky nebude umět identifikovat. To se změní až v případě, kdy návštěvník webové stránky získá vaše osobní údaje v rozsahu kontaktních údajů po vyžádání, tzn. po zadání elektronické žádosti s vyplněným e-mailovým kontaktem, na který mu vaše údaje zašleme.

Provozovatelem osobních údajů zpracovávaných ve smyslu tohoto bodu je společnost pretlak s. r. o. a každá osoba, které vaše kontaktní údaje zašleme.

Účelem zpracování vašich údajů ze strany společnosti pretlak s. r. o. je poskytnutí pomoci vám, jako zájemcům o práci, najít si vhodné zaměstnání prostřednictvím oslovení široké veřejnosti (návštěvníků naší webové stránky).

Zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel je podmíněno vaším souhlasem.

Dobu, po kterou budou osobní údaje ve výše uvedeném rozsahu zveřejněny ve vašem profilu,a tím zpřístupňovány našim obchodním partnerům nebo návštěvníkům webové stránky, můžete přímo ovlivnit vy jako dotčené osoby, a tudíž tato doba závisí výlučně na vás. Ve svém soukromém profilu má každý uživatel – freelancer možnost aktivovat nebo deaktivovat zpřístupnění/zveřejnění svých údajů, a tím umožnit nebo znemožnit přístup k nim. Souhlas se zpracováním osobních údajů podle tohoto bodu tak můžete kdykoli odvolat elektronicky, formou deaktivace této služby ve vašem osobním profilu.

Zároveň platí, že po uplynutí osmnácti měsíců ode dne posledního přihlášení do vašeho účtubudou vaše osobní údaje anonymizovány, čímž přestávají být osobními údaji a společnostpretlak s. r. o. je může dále využívat výlučně pro statistické účely.

Společnost pretlak s. r. o. doporučuje dotčeným osobám, aby ve svých osobních účtech nezveřejňovaly osobní údaje, které v souladu s čl. 9 Nařízení spadají do tzv. zvláštní kategorie údajů (údaje o zdraví, náboženské či politické příslušnosti, údaje o bezúhonnosti apod.). Rodné číslo také nepatří mezi údaje, které by váš potenciální zaměstnavatel potřeboval znátpřed uzavřením pracovněprávního vztahu.

4. Osobní údaje našich obchodních partnerů, jsou-li fyzickými osobami, nebo jejich zaměstnanců, jsou-li právnickými osobami

V souvislosti se službami, které vám, našim obchodním partnerům, poskytujeme, může docházet ke zpracování osobních údajů vašich zaměstnanců, pokud jsou tito uvedeni jako kontaktní osoby pro zájemce o práci, příp. přímo vás, jste-li fyzickými osobami a/nebo jste-li účastníkem smluvního vztahu se společností pretlak s. r. o.

Rozsah osobních údajů využívaných pro tento účel je definován v § 78 ods. 3 zákona o ochraně osobních údajů a může být tvořen jménem a příjmením (včetně titulů), e-mailovou adresou, telefonním číslem a pracovním zařazením.

Poskytování osobních údajů nebo zveřejnění osobních údajů nesmí narušit vážnost, důstojnost a bezpečnost dotčené osoby. Tyto údaje budou zpracovávány maximálně 10 let od doručení poslední objednávky Klienta, po tomto období budou údaje definitivně vymazány.

5. Cookies

Jelikož v souvislosti se zpracováním Cookies dochází ke zpracování osobních údajů, chtěli bychom vás jako dotčenou osobu informovat o podmínkách zpracování osobních údajů i tímto způsobem.

Cookies jsou krátké, obvykle textové soubory, generované webovým serverem, které se ukládají na počítači uživatele (návštěvníka webové stránky), a to prostřednictvím webového prohlížeče daného uživatele (v případě, že jsou na straně webového prohlížeče povoleny). Když se uživatel později vrátí na stejnou webovou stránku, prohlížeč pošle tyto uložené cookies zpět na webový server, které si předtím uložil na počítači uživatele. Tzv. Session cookies mají krátkou životnost a mažou se po ukončení aktuální návštěvy, resp. po zavření prohlížeče.

Naše webstránka zpracovává soubory cookies tím způsobem, že umožňuje rozpoznat předchozí návštěvníky při přihlašování do uživatelského prostředí a zapamatovat si jejich volby při otevírání nového okna. Prostřednictvím cookies můžeme také měřit návštěvnost webové stránky nebo sledovat způsob jejího využívání uživateli, a tím zkvalitňovat a přizpůsobovat naše služby poskytované prostřednictvím této stránky, což je v zásadě i účelem využívání souborů cookies.

Právním základem zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies je výlučně váš souhlas. V této souvislosti však upozorňujeme na § 55 ods. 5 zákona č . 351/2011 Sb., o elektronických komunikacích, ve smyslu kterého „Každý, kdo ukládá nebo získává přístup k informacím uloženým v koncovém zařízení uživatele, je k tomu oprávněn pouze pokud dotčený uživatel udělil souhlas na základě jasných a úplných informací o účelu jejich zpracování; za souhlas k tomuto účelu se považuje i použití příslušného nastavení webového prohlížeče nebo jiného počítačového programu. Zároveň vám však nabízíme také možnost udělit nebo neudělit souhlas se zpracováním cookies i přímo na naší webstránce prostřednictvím pop-up okna.

6. Práva dotčených osob

A) Právo na přístup k osobním údajům podle čl. 15 GDPR:

Jako dotčená osoba máte právo získat od nás informace (potvrzení) o tom, zda o vás zpracováváme osobní údaje, jakož i právo na přístup k těmto údajů, za podmínek definovaných v čl. 15 Nařízení.

B) Právo na opravu osobních údajů podle čl. 16 GDPR:

Jako dotčená osoba máte právo na opravu osobních údajů, které o vás zpracováváme, jsou-li tyto nesprávné, příp. máte právo na jejich doplnění, jsou-li neúplné, za podmínek definovaných v Čl. 16 Nařízení.

C) Právo na vymazání (právo na „zapomenutí“) podle čl. 17 GDPR:

Jako dotčená osoba máte za splnění podmínek definovaných v čl. 17 Nařízení právo na vymazání osobních údajů, které o vás zpracováváme. Realizaci tohoto práva jsme však povinni důkladně posoudit z pohledu všech relevantních okolností v souladu s čl. 17 Nařízení. Např. nejsme povinni vaší žádosti vyhovět, je-li zpracování potřebné ke splnění zákonné povinnosti provozovatele, plnění smlouvy, nebo k prokazování, uplatňování nebo obhajování právních nároků.

D) Právo na omezení zpracování osobních údajů podle čl. 18 GDPR:

Jako dotčená osoba máte právo, abychom omezili zpracování osobních údajů týkajících se vaší osoby, pokud nastane některý z případů uvedených v čl. 18 odst. 1 Nařízení.

E) Právo na přenosnost osobních údajů podle čl. 20 GDPR.

F) Právo namítat dle čl. 21 GDPR.

G) Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů:

Jako dotčená osoba máte právo kdykoli odvolat svůj souhlas. Odvolání souhlasu však nemá vliv na zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním. Odvolat souhlas můžete následovně:

a) písemně na adrese sídla provozovatele,

b) e-mailem na [email protected],

c) prostřednictvím osobního účtu, po zaregistrování na naší webstránce.

H) Právo podat podnět nebo stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

7. Jak dlouho budeme zpracovávat vaše osobní údaje?

Doba zpracování vašich osobních údajů závisí na konkrétním účelu, pro který je zpracováváme.

Doby zpracování údajů jsou průběžně uváděny v tomto dokumentu. Pokud není v textu výše uvedeno jinak, doby zpracování jsou následující:

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány v rámci plnění zákonných povinností provozovatele a právní předpis určuje dobu uchovávání, budeme osobní údaje a související dokumentaci uchovávat po dobu vyžadovanou příslušným právním předpisem.

Pokud osobní údaje zpracováváme za účelem vedení účetnictví, jsou tyto uchovávány po dobu 10 let.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, poskytnuté pro účely konkrétního výběrového řízení třetím osobám (našim obchodním partnerům) jako adresátům vašich údajů, nemohou být zpracovávány déle, než po dobu do ukončení výběrového řízení. Za dodržení uvedené lhůty však odpovídá třetí subjekt jako samostatný provozovatel.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání, poskytnuté pro účely evidence uchazečů o zaměstnání u třetích osob, budou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu, resp. do odvolání souhlasu. Za dodržení uvedené lhůty odpovídá třetí subjekt jako samostatný provozovatel.

8. Zasílání novinek o dění na našem portálu:

Pro zasílání novinek o dění na našem portálu, ať už vám, kteří na naší webstránce hledáte vhodnou pracovní příležitost, nebo vám, kteří jste našimi obchodními partnery, využíváme jako právní základ oprávněný zájem, který je ve smyslu recitálu 47 Nařízení za splnění určitých podmínek vhodným právním základem. Ve většině případů však jako právní základ využíváme vašeho souhlasu.

9. Do kterých zemí přenášíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nejsou přenášeny do třetích zemí, tzn. do zemí mimo EU a EHP (Norsko, Lichtenštejnsko a Island). Všechny servery, které pro naši činnost využíváme, se nacházejí na území EU a EHP; většina z nich je na území Slovenské republiky.

10. Automatizované rozhodování včetně profilování

Pretlak s. r. o. jako provozovatel vašich údajů při jejich zpracování nepoužívá automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Tyto podmínky nabyly platnosti 1. 9. 2018. Datum aktualizace 1.1.2022.

Podobné články

Navrch stránky To top