Pracovné ponukyFreelanceriFirmyCenník#Neriešime

Ostatné

GDPR 🇸🇰

Tomáš Nagy, 31.1.2023

Ochrana osobných údajov je pre nás v spoločnosti pretlak s. r. o. nesmierne dôležitá. Spracúvanie osobných údajov realizujeme plne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej v texte aj „Nariadenie“ alebo GDPR“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“ alebo „zákon o ochrane osobných údajov“).

V súlade so zásadou transparentnosti, vyjadrenej v čl. 5 Nariadenia, sme pre vás zadefinovali jasné pravidlá, ktoré stanovujú podmienky spracúvania osobných údajov.


Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom osobných údajov je spol. pretlak s. r. o., so sídlom Lazovná 236/5 974 01 Banská Bystrica, IČO: 52 310 965, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo: 36285/S.

Kontaktný email: [email protected]

Samostatnými prevádzkovateľmi sú tiež naši obchodní partneri, ktorí sú inzerentmi pracovných ponúk na tomto portáli.

Tieto zásady spracovania osobných údajov sa vzťahujú na:

  1. osoby, ktoré reagujú na pracovné ponuky zverejnené na webstránke pretlak.com,
  2. osoby, ktorým pomáhame s hľadaním zamestnania, napr. prostredníctvom zverejnenia životopisu po zaregistrovaní sa na našej webstránke,
  3. používateľov webovej stránky pretlak.com,
  4. zástupcov našich klientov a obchodných partnerov,
  5. osoby, ktorých osobné údaje využívame k našim marketingovým aktivitám.

Nižšie uvedené pravidlá spracovania osobných údajov opisujú kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame, účely a právne základy, ktoré sú podmienkou zákonnosti spracúvania osobných údajov, okruhy osôb, lehoty uchovávania, ako aj všetky ďalšie nevyhnutné informácie v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia.

Dôležité informácie:

Osobné údaje o vás môžeme zhromažďovať niekoľkými spôsobmi. Napríklad prostredníctvom našej webovej stránky – použitím kontaktného formulára, zaregistrovaním súkromného účtu fyzickej osoby, nahraním životopisu do našej databázy, zaregistrovaním súkromného účtu právnickej osoby, v mene ktorej konáte; prostredníctvom zmluvy, ak ste naším obchodným partnerom alebo iným spôsobom, uvedeným nižšie.

V závislosti od povahy vzťahu s vami, konkrétneho účelu a právneho základu, môžeme zhromažďovať vybrané osobné údaje, ktorých rozsah zodpovedá týmto skutočnostiam.

1. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom kontaktného formulára „Mám záujem“, ktorým uchádzač o zamestnanie reaguje na konkrétnu pracovnú ponuku

Medzi základné služby poskytované Prevádzkovateľom, patrí možnosť prostredníctvom našej webstránky reagovať na konkrétne pracovné ponuky zverejnené našimi obchodnými partnermi. Uvedené záujemca zrealizuje prostredníctvom tlačidla „Mám záujem“ a následnom vyplnení kontaktného formulára.

Pri tomto spôsobe spracúvania vašich osobných údajov dochádza k spracúvaniu vášho mena, priezviska, emailovej adresy a ďalších údajov, ktoré v kontaktnom formulári uvediete a ktoré môžu mať povahu osobných údajov. Vzhľadom k tomu, že prílohou predmetnej správy môže byť váš životopis, motivačný list alebo iný dokument, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov v rozsahu uvedenom v týchto dokumentoch.

Spoločnosť pretlak s. r. o. odporúča uchádzačom o zamestnanie ako dotknutým osobám, aby životopisy a ostatné dokumenty zasielané našim obchodným partnerom (inzerentom pracovnej ponuky) prostredníctvom našej webstránky, obsahovali len osobné údaje v rozsahu profesijného životopisu, resp. v rozsahu, ktorý inzerent pracovnej ponuky výslovne vyžaduje. Zasielanie osobných údajov vo väčšom rozsahu nemusí byť v súlade so zamýšľaným účelom a tým ani so zásadou minimalizácie údajov, vyjadrenou v čl. 5 Nariadenia.

Odpovede zaslané uchádzačom prostredníctvom kontaktného formulára inzerentovi pracovnej ponuky, sú tiež spracúvané spoločnosťou pretlak s. r. o., a to výlučne za účelom poskytnutia technickej pomoci – spätného kontaktovania uchádzača v prípade, ak inzerentovi neboli údaje (napr. životopis) riadne doručené, napr. z technických príčin, alebo ich príslušný software vyhodnotil ako nevyžiadanú poštu (SPAM). Zároveň túto službu môže pretlak s. r. o. poskytnúť inzerentovi aj priamo bez kontaktovania dotknutej osoby, prostredníctvom zálohy zo svojho servera.

Za vyššie uvedeným účelom spol. pretlak s. r. o. spracúva vaše osobné údaje v rozsahu zaslanom konkrétnemu inzerentovi, a to po dobu troch mesiacov. Po uplynutí tejto doby uvedenú technickú podporu nebude možné poskytnúť, nakoľko predmetné osobné údaje budú z našej databázy trvalo odstránené.

Ak patríte medzi užívateľov registrovaných na našom portáli, spracúvame vaše údaje po dobu osemnásť mesiacov alebo do odvolania súhlasu.

Dobu troch, resp. osemnásť mesiacov považujeme vzhľadom na konkrétny účel za primeranú, pričom vychádzame z nami doteraz nadobudnutých skúseností. Počas tejto doby nie je predpoklad, že sa zásadným spôsobom zmenia vaše odborné a kvalifikačné predpoklady, schopnosti a skúsenosti, alebo že dôjde k takej zmene vašich kontaktných údajov, ktorá nám znemožní vaše spätné kontaktovanie.

Spracúvanie osobných údajov môže trvať aj kratšiu dobu, ako tri, resp. osemnásť mesiacov. A to v prípade, keď ako dotknutá osoba odvoláte svoj súhlas s ich spracúvaním. Súhlas môžete odvolať elektronicky na emailovej adrese [email protected], písomne na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo prostredníctvom našej webstránky vo vašom súkromnom profile, ak ste registrovaným užívateľom.

Pokiaľ ide o spracúvanie osobných údajov našimi obchodnými partnermi, na ktorých pracovnú ponuku reagujete a ktorí vo vzťahu k vám ako dotknutým osobám vystupujú v pozícii samostatného prevádzkovateľa, uvádzame, že títo podmienky spracúvania vašich údajov upravujú samostatne, nezávisle od nás.

Vo všeobecnosti však platí zásada, že vašou reakciou na konkrétnu pracovnú ponuku vstupujete do tzv. predzmluvných vzťahov (vykonávate úkony smerujúce k uzatvoreniu pracovnej zmluvy alebo niektorej z dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru) s inzerentom pracovnej ponuky, pričom takto poskytnuté údaje je možné spracúvať v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutne potrebnú dobu, aj bez vášho súhlasu. Pokiaľ si prajete, aby vašu žiadosť o zamestnanie, resp. životopis náš obchodný partner spracúval po dlhšiu dobu, napr. za účelom zaevidovania do svojej databázy uchádzačov o zamestnanie, budete mu musieť za tento účel poskytnúť váš súhlas.

Účelom spracúvania osobných údajov našimi obchodnými partnermi inzerujúcimi na našej webstránke, je obsadenie voľného pracovného miesta vhodným kandidátom (zamestnancom), alebo zaradenie vášho životopisu do ich databázy uchádzačov o zamestnanie.

2. Osobné údaje poskytnuté prostredníctvom životopisu, zaradením do databázy životopisov

Ďalšou zo služieb, ktorú vám ako záujemcom o prácu poskytujeme a pri ktorej dochádza k spracúvaniu osobných údajov, je možnosť zaradiť váš životopis, motivačný list, príp. aj ďalšie dokumenty súvisiace s predmetným účelom, do našej databázy uchádzačov o zamestnanie, resp. do našej databázy životopisov.

Túto službu môžete využiť elektronicky prostredníctvom našej webstránky. Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov, je v tomto prípade váš súhlas.

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v zmysle tohto bodu, je spol. pretlak s. r. o. Môže ním byť aj inzerent pracovnej ponuky, náš obchodný partner, ktorému môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté v prípade, ak nás o to požiada z dôvodu, že obsadzuje pracovnú pozíciu, ktorá zodpovedá vašim odborným znalostiam a pracovným skúsenostiam. Zoznam obchodných partnerov, ktorým môžu byť vaše osobné údaje sprístupnené, je dostupný tu.

Účelom spracúvania vašich údajov je poskytnutie pomoci vám, ako záujemcom o prácu, nájsť si vhodné zamestnanie a to tak, že naša spoločnosť môže poskytnúť alebo sprístupniť vaše osobné údaje našim obchodným partnerom (potenciálnym zamestnávateľom), ktorí sa tak stanú samostatným prevádzkovateľom vašich osobných údajov a sú povinní (každý zvlášť), plniť si povinnosti voči vám ako dotknutým osobám, vyplývajúce im z Nariadenia.

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je podmienené vašim súhlasom. Doba, na ktorú sa súhlas udeľuje, je vo všeobecnosti osemnásť mesiacov. Aj v tomto prípade platí, že svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. Odvolať súhlas môžete elektronicky na emailovej adrese [email protected], písomne na adrese sídla prevádzkovateľa.

3. Osobné údaje sprístupnené/zverejnené prostredníctvom vášho osobného účtu freelancera

Medzi ďalšie služby, ktoré vám poskytujeme, patrí možnosť vytvoriť si svoj profesijný životopis a zverejniť/sprístupniť ho prostredníctvom vášho osobného profilu, našim obchodným partnerom a verejnosti (t. j. návštevníkom našej webstránky). Svoj životopis vytvoríte prostredníctvom on-line formulára vyplneného na našej webstránke.

Na našej webstránke budete mať teda zverejnené údaje v rozsahu profesijného životopisu (rozsah si zvolíte sami) v anonymizovanej podobe, t. j. bez uvedenia vášho mena či kontaktných údajov. V tomto momente vás preto ešte návštevník našej webstránky nebude vedieť identifikovať. To sa zmení až v prípade, keď návštevník webstránky získa vaše osobné údaje v rozsahu kontaktných údajov po vyžiadaní, tzn. po zadaní elektronickej žiadosti s vyplneným e-mailovým kontaktom, na ktorý mu Vaše údaje zašleme.

Prevádzkovateľom osobných údajov spracúvaných v zmysle tohto bodu je spol. pretlak s. r. o. a každá osoba, ktorej vaše kontaktné údaje zašleme.

Účelom spracúvania vašich údajov zo strany spol. pretlak s. r. o. je poskytnutie pomoci vám, ako záujemcom o prácu, nájsť si vhodné zamestnanie, prostredníctvom oslovenia širokej verejnosti (návštevníkov našej webstránky).

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel je podmienené vašim súhlasom.

Dobu, počas ktorej budú osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu zverejnené vo vašom profile a tým sprístupňované našim obchodným partnerom alebo návštevníkom webstránky, môžete priamo ovplyvniť vy ako dotknuté osoby a teda táto doba závisí výlučne od vás. Vo svojom súkromnom profile má každý užívateľ – freenalcer možnosť aktivovať alebo deaktivovať sprístupnenie/zverejnenie svojich údajov a tým umožniť alebo znemožniť prístup k nim. Súhlas so spracúvaním osobných údajov podľa tohto bodu môžete tak kedykoľvek odvolať elektronicky, formou deaktivácie si tejto služby vo vašom osobnom profile.

Zároveň platí, že po uplynutí osemnástich mesiacov odo dňa posledného prihlásenia do vášho účtu, budú vaše osobné údaje anonymizované, čím prestávajú byť osobnými údajmi a spol. pretlak s. r. o. ich môže ďalej využívať výlučne na štatistické účely.

Spoločnosť pretlak s. r. o. odporúča dotknutým osobám, aby vo svojich osobných účtoch nezverejňovali osobné údaje, ktoré v súlade s čl. 9 Nariadenia, spadajú do tzv. osobitnej kategórie údajov (údaje o zdraví, náboženskej či politickej príslušnosti, údaje o bezúhonnosti a pod.). Rodné číslo taktiež nepatrí medzi údaje, ktoré by váš potenciálny zamestnávateľ potreboval vedieť pred uzatvorením pracovnoprávneho vzťahu.

4. Osobné údaje našich obchodných partnerov, ak sú fyzickými osobami, alebo ich zamestnancov, ak sú právnickými osobami

V súvislosti so službami, ktoré vám, našim obchodným partnerom poskytujeme, môže dochádzať k spracúvaniu osobných údajov vašich zamestnancov, pokiaľ sú títo uvedení ako kontaktné osoby pre záujemcov o prácu, príp. priamo vás, ak ste fyzickými osobami a/alebo ak ste účastníkom zmluvného vzťahu so spol. pretlak s. r. o.

Rozsah osobných údajov využívaných pre tento účel je definovaný v § 78 ods. 3 zákona o ochrane osobných údajov a môže byť tvorený menom a priezviskom (vrátane titulov), e-mailovou adresou, telefónnym číslom a pracovným zaradením.

Poskytovanie osobných údajov alebo zverejnenie osobných údajov nesmie narušiť vážnosť, dôstojnosť a bezpečnosť dotknutej osoby. Tieto údaje budú spracúvané najdlhšie 10 rokov od doručenie poslednej objednávky Klienta, po tomto období údaje budú definitívne vymazané.

5. Cookies

Nakoľko v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu osobných údajov, chceli by sme vás ako dotknutú osobu informovať o podmienkach spracúvania osobných údajov aj týmto spôsobom.

Cookies sú krátke, zvyčajne textové súbory, generované webovým serverom, ktoré sa ukladajú na počítači používateľa (návštevníka webovej stránky), a to prostredníctvom webového prehliadača daného používateľa (v prípade, že sú na strane webového prehliadača povolené). Keď sa používateľ neskôr vráti na tú istú webovú stránku, prehliadač pošle tieto uložené cookies späť na webový server, ktoré si pred tým uložil na počítači používateľa. Tzv. Session cookies majú krátku životnosť a mažú sa po ukončení aktuálnej návštevy, resp. po zatvorení prehliadača.

Naša webstránka spracúva súbory cookies tým spôsobom, že umožňuje rozpoznať predchádzajúcich návštevníkov pri prihlasovaní do užívateľského prostredia a zapamätať si ich voľby pri otváraní nového okna. Prostredníctvom cookies môžeme tiež merať návštevnosť webstránky alebo sledovať spôsob jej využívania užívateľmi a tým skvalitňovať a prispôsobovať naše služby poskytované prostredníctvom tejto stránky, čo je v zásade aj účelom využívania súborov cookies.

Právnym základom spracúvania osobných údajom prostredníctvom súborov cookies je výlučne váš súhlas. V tejto súvislosti však upozorňujeme na § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z.z o elektronických komunikáciách, v zmysle ktorého „Každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracovania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu. Zároveň vám však ponúkame tiež možnosť udeliť alebo neudeliť súhlas so spracúvaním cookies, aj priamo na našej webstránke prostredníctvom pop-up okna.

6. Práva dotknutých osôb

A) Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR:

Ako dotknutá osoba máte prívo získať od nás informácie (potvrdenie) o tom, či o vás spracúvame osobné údaje, ako aj právo na prístup k týmto údajov, za podmienok definovaných v čl. 15 Nariadenia

B) Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR:

Ako dotknutá osoba máte právo na opravu osobných údajov, ktoré o vás spracúvame, ak sú tieto nesprávne, príp. máte právo na ich doplnenie, ak sú neúplné, za podmienok definovaných v čl. 16 Nariadenia.

C) Právo na vymazanie (právo na „zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR:

Ako dotknutá osoba máte za splnenia podmienok definovaných v čl. 17 Nariadenia právo na vymazanie osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Realizáciu tohto práve sme však povinní dôkladne posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností v súlade s čl. 17 Nariadenia. Napr. nie sme povinní vašej žiadosti vyhovieť, ak je spracúvanie potrebné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, plnenie zmluvy, alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov).

D) Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR:

Ako dotknutá osoba máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie osobných údajov týkajúcich sa vašej osoby, ak nastane niektorý z prípadov uvedených v čl. 18 ods. 1 Nariadenia.

E) Právo na prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR.

F) Právo namietať podľa čl. 21 GDPR.

G) Právo odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov:

Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Odvolať súhlas môžete nasledovne:

a) písomne na adrese sídla prevádzkovateľa,

b) e-mailom na [email protected],

c) prostredníctvom osobného účtu, po zaregistrovaní na našej webstránke

H) Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.

7. Ako dlho budeme spracúvať vaše osobné údaje?

Doba spracúvania vašich osobných údajov závisí od konkrétneho účelu, na ktorý ich spracúvame.

Doby spracúvania údajov sú priebežne uvádzané v tomto dokumente. Ak v texte vyššie nie je uvedené inak, doby spracúvania sú nasledovné:

Pokiaľ sú Vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonných povinností prevádzkovateľa a právny predpis určuje dobu uchovávania, budeme osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať po dobu vyžadovanú príslušným právnym predpisom.

Ak osobné údaje spracúvame na účel vedenia účtovníctva, sú tieto uchovávané po dobu 10 rokov.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, poskytnuté na účely konkrétneho výberového konania tretím osobám (našim obchodným partnerom) ako adresátom vašich údajov, nemôžu byť spracúvané dlhšie, ako po dobu do ukončenia výberového konania. Za dodržanie uvedenej lehoty však zodpovedá tretí subjekt ako samostatný prevádzkovateľ.

Osobné údaje uchádzačov o zamestnanie, poskytnuté na účely evidencie uchádzačov o zamestnanie u tretích osôb, budú uchovávané po dobu uvedenú v súhlase, resp. do odvolania súhlasu. Za dodržanie uvedenej lehoty zodpovedá tretí subjekt ako samostatný prevádzkovateľ.

8. Zasielanie noviniek o dianí na našom portáli:

Pre zasielanie noviniek o dianí na našom portáli, či už vám, ktorí na našej webstránke hľadáte vhodnú pracovnú príležitosť, alebo vám, ktorí ste našimi obchodnými partnermi, využívame ako právny základ (i) oprávnený záujem, ktorý je v zmysle recitálu 47 Nariadenia za splnenia určitých podmienok vhodným právnym základom. Vo väčšine prípadov však ako právny základ využívame (ii) váš súhlas.

9. Do ktorých krajín prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje nie sú prenášané do tretích krajín, t.j. do krajín mimo EÚ a EHP (Nórsko, Lichtenštajnsko a Island). Všetky servery, ktoré pre našu činnosť využívame, sa nachádzajú na území EÚ a EHP; väčšina z nich je na území Slovenskej republiky.

10. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania

Pretlak s. r. o. ako prevádzkovateľ vašich údajov, pri ich spracúvaní nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

Tieto podmienky nadobudli platnosť 1.9.2018. Dátum aktualizácie 1.1.2022.

Podobné články